Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Bài giảng dùng chung Kỹ thuật - Công nghệ

           A. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

1. Bài giảng Kỹ Thuật thực phẩm 1 Cân bằng vật chất và năng lượng / Trần Hồng Tâm      Chi tiết

2. Bài giảng Kỹ Thuật thực phẩm 2 Cơ học lưu chất và truyền nhiệt / Trần Hồng Tâm    Chi tiết

3. Bài giảng thực tập kĩ thuật thực phẩm 1: ngành công nghệ thực phẩm / Trần Hồng Tâm       Chi tiết

4. Bài giảng học phần: Thực tập kỹ Thuật thực phẩm 2 / Trần Hồng Tâm     Chi tiết

5. Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm: dùng cho ngành CNTP / Trần, Hồng Tâm          Chi tiết

6 Bài giảng học phần: Bao bì thực phẩm / Trần Tố Quyên    Chi tiết

7. Bài giảng học phần: Đánh giá cảm quan sản phẩm / Trần Tố Quyên    Chi tiết

8. Thực tập học học thực phẩm: dùng cho ngành CNTP / Trần, Tố Quyên          Chi tiết

9. Độc chất học thực phẩm: dùng cho ngành CNTP / Nguyễn, Anh Thoại       Chi tiết

10. Hóa học thực phẩm: Dùng cho ngành công nghệ thực phẩm / Nguyễn, Anh Thoại        Chi tiết

11. Bài giảng học phần phụ gia thực phẩm:  ngành CNTP / Sỹ Thị Thế     Chi tiết

12. Thực tập và chế biến rau quả: Dùng cho ngành công nghệ thực phẩm / Phạm, Thị Quỳnh Trâm        Chi tiết

13. Công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp: dùng cho ngành CNTP / Phạm, Thị Quỳnh Trâm        Chi tiết

14. Bảo quản và chế biến rau quả: dùng cho ngành CNTP / Phạm, Thị Quỳnh Trâm        Chi tiết

15. Bảo quản và chế biến lương thực: dùng cho ngành CNTP / Lê, Thị Hoa Xuân          Chi tiết

16. Thực tập bảo quản và chế biến lương thực: dùng cho ngành CNTP / Lê, Thị Hoa Xuân        Chi tiết

17. Công nghệ chế biến thủy và hải sản: dùng cho ngành CNTP / Lê, Thị Hoa Xuân          Chi tiết

18. Thực tập công nghệ chê biển thủy và hải sản: dùng cho ngành CNTP / Lê, Thị Hoa Xuân       Chi tiết

19. Quản lý chất lượng và luật an toàn thực phẩm: dùng cho ngành CNTP / Nguyễn, Anh Tuấn          Chi tiết

20. An toàn và ô nhiễm trong sản xuất thực phẩm: dùng cho ngành CNTP / Nguyễn, Anh Tuấn          Chi tiết

             B. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Cấu trúc dữ liệu: dùng cho ngành tin học / Huỳnh Văn Khỏe       Chi tiết

2. Kiến trúc máy tính: dùng cho ngành công nghệ thông tin / Huỳnh, Văn Khỏe            Chi tiết

3. Bài giảng  kỹ thuật lập trình: ngành tin học / Huỳnh, Văn Khỏe     Chi tiết

4. Thiết kế cài đặt mạng: dùng cho ngành công nghệ thông tin / Phan, Quốc Cường              Chi tiết

5. Lập trình hướng đối tượng: dùng cho ngành tin học / Phan, Quốc Cường       Chi tiết

6. Bài giảng hệ quản trị cơ sỏ dữ liệu MS Access: ngành công nghệ thông tin / Đỗ Thanh Tùng      Chi tiết