Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Bài giảng dùng chung Khoa khoa học cơ bản

      A. HOÁ SINH

1. Bài giảng học phần: Phân loại thực vật / Trương Thị Mỹ Phẩm              Chi tiết

2. Bài giảng học phần: Hóa đại cương / Phạm Thị Trà My, Phạm Thị Hồng Tân    Chi tiết

3. Bài giảng thực hành hóa đại cương / Phạm Thị Trà My     Chi tiết

4. Bài giảng sinh hóa: ngành cao đẳng BVTV, NTTS / Phạm Thị Cẩm Vân, Võ Đăng Khoa    Chi tiết

5. Bài giảng thực hành hóa phân tích đại cương: ngành cao đẳng NTTS, CNTP / Võ Đăng Khoa     Chi tiết

6. Bài giảng học phần: Sinh hóa - chăn nuôi thú y / Pham Thị Cẩm Vân     Chi tiết

7. Bài giảng hóa phân tích đại cương:  ngành cao đẳng CNTP, NTTS / Nguyễn Ngọc Châu    Chi tiết

8. Bài giảng: Sinh đại cương / Nguyễn Thị Hồng Thúy    Chi tiết

9. Thực hành di truyền: dùng cho ngành bảo vệ thực vật / Nguyễn, Thị Hồng Thúy           Chi tiêt

10. Di truyền / Nguyễn, Thị Hồng Thúy         Chi tiết   

          B. TOÁN LÝ

1. Bài giảng học phần: Vi tích phân / Pham Thị Kiều Anh   Chi tiết

2. Bài giảng học phần: Vi tích phân và đại số tuyến tính / Phạm Thị Kiều Anh     Chi tiết

3. Bài giảng học phần: Toán cao cấp nông nghiệp  / Phạm Thị Kiều Anh      Chi tiết

4. Bài giảng toán giải tích: ngành cao đẳng kế toán, quản trị kinh doanh / Phạm Thị Kiều Anh    Chi tiết

5. Bài giảng xác suất thống kê  ngành kế toán, quản trị kinh doanh / Nguyễn Thành Tâm     Chi tiết

6. Bài giảng xác suất thống kê ngành nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật, thú y / Nguyễn Thành Tâm   Chi tiết

7. Toán kinh tế: dùng cho ngành QTKD, KT / Bộ môn Toán- lý     Chi tiết

8. Bài giảng học phần: Đại số tuyến tính / Lê Thanh Nguyên     Chi tiết

9. Bài giảng học phần: Cơ và nhiệt đại cương      Chi tiết