Bài giảng dùng chung Khoa Kinh tế - XH&NV

         A. BỘ MÔN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Bài giảng học phần: Lý thuyết tài chính tiền tệ / Tăng Thúy Liễu, Quách Kiều Trang     Chi tiết

2. Bài giảng Thuế: dùng cho ngành kế toán, QTKD / Quách, Kiều Trang         Chi tiết

3. Nghiệp vụ ngoại thương: dùng cho ngành kế toán, QTKD / Tăng, Thúy Liễu         Chi tiết

4. Quản trị tài chính: dùng cho ngành QTKD, KT / Tăng, Thúy Liễu        Chi tiết

5. Bài giảng kế toán tài chính 2: Tài liệu dùng cho sinh viên ngành kế toán / Nguyễn Văn Tâm , La Ngọc Giàu    Chi tiết

6. Bài giảng học phần kiểm toán / Nguyễn Văn Tâm    Chi tiết

7. Bài giảng kế toán tài chính 1: ngành kế toán / Võ Minh Hiếu, Trần Quang Giáp    Chi tiết

8. Bài giảng nguyên lý kế toán:  ngành kế toán / Nguyễn Văn Tâm, Trần Quang Giáp     Chi tiết

9. Ứng dụng phần mềm trong kế toán: dùng cho ngành kế toán / Phan, Văn Đạt      Chi tiết  

10. Toán rời rạc: dùng cho ngành CNTT / Phan, Văn Đạt          Chi tiết

11. Kế toán quản trị 1: dùng cho ngành kế toán, QTKD / Nguyễn, Minh Nguyệt      Chi tiết

12. Bài giảng học phần: Phân tích hoạt động kinh doanh / Nguyễn Minh Nguyệt     Chi tiết

             B.BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Bài giảng học phần: Quản trị chất lượng sản phẩm / Nông Thị Mỹ Duyên     Chi tiết

2. Bài giảng học phần Marketing: ngành quản trị kinh doanh và kế toán / Huỳnh Duy Phương   Chi tiết

3. Quản trị sản xuất: dùng cho ngành QTKD, KT / Huỳnh, Duy Phương          Chi tiết

4. Quản trị văn phòng: dung cho ngành QTKD / Nông, Thị Mỹ Duyên      Chi tiết

5. Quảng trị ngân hàng thương mại: dùng cho ngành QTKD / Quãng, Thị Mỹ Yến         Chi tiết

6. Quản trị Marketting: dùng cho ngành QTKD / Lê, Thị Thùy Trang          Chi tiết

            C. ANH VĂN

1. Anh văn chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản / Phạm, Thị Oanh     Chi tiết

2. Anh văn chuyên ngành dịch vụ thú y / Phạm, Thị Oanh          Chi tiết

3. English for food technology / Trầm, Thị Ngọc Hương     Chi tiết

4. Bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin / Võ Minh Lâm, Võ Thị Anh Thư     Chi tiết

5. Anh văn thương mai: dùng cho ngành QTKD, kế toán / Lê, Thị Phương Dung       Chi tiết

 

 

Liên kết mạng xã hội