Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Tài vụ

 

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách kinh phí hạn mức hàng năm để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách được cấp và các nguồn tài chính ngoài ngân sách, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý, tổ chức hạch toán kế toán tài chính theo chế độ kế toán của Nhà nước ban hành.

- Trên cơ sở các nguồn thu, tổ chức cấp phát chi trả các hoạt động của nhà trường đúng, đủ, kịp thời và chính xác như : lương, phụ cấp, học bổng, khen thưởng, BHXH và kinh phí đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, thực tập, thực hành, tham quan, ngoại khóa, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong nhà trường.

- Thực hiện tốt nề nếp hành chính, xây dựng và lưu trữ sổ sách, chứng từ, chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc chi tiêu mua sắm tài sản, vật tư, việc thanh toán của các cá nhân và đơn vị trong nhà trường theo quy định

- Phối hợp với văn phòng tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, xây dựng kế hoạch mua sắm, tu bổ cơ sở vật chất, thanh lý tài sản và đề xuất việc quản lý xử dụng an toàn và có hiệu quảcho các cá nhân và đơn vị sử dụng tài sản.