Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi

Đề tài: “Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi”

Chủ nhiệm đề tài: Ks. Lê Phan Anh Phụng – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Đề tài “Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi”. Nghiên cứu được thực hiện tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 8 năm 2011. Thí nghiệm được bố trí trong ao đất có diện tích 400 m2 theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức. Nghiệm thức I (NT I) 500 con/m2; nghiệm thức II (NT II) 1000 con/m2; nghiệm thức III (NT III) 1500 con/m2 và được lặp lại 3 lần. Cá được cho ăn trứng gà, bột đậu nành trong 10 ngày đầu sau khi hết noãn hoàng; cho ăn bột cá, bột đậu nành 10 ngày kế tiếp và cho ăn thức ăn UP (TS501S) 40% đạm 10 ngày tiếp theo.

Kết quả ghi nhận sau 30 ngày ương nuôi tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR, %/ngày) ở nghiệm thức I là (21,55 %/ngày) cao hơn so với nghiệm thức II là (20,33 %/ngày) và nghiệm thức III là (18,60 %/ngày) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tốc độ tăng trưởng khối lượng theo ngày (DWG, g/ngày) ở nghiệm thức I, II, III có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó, tốc độ tăng trưởng khối lượng theo ngày cao nhất thuộc về nghiệm thức I (0,0074 g/ngày) thấp nhất là nghiệm thức II (0,0051 g/ngày) và nghiệm thức III (0,0030 g/ngày). Tỷ lệ sống trong quá trình ương ở các nghiệm thức I, II, III lần lượt là 32,97%; 27,61%; 23,81% có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm bao gồm: nhiệt độ , pH, O2, NO2-, NH4+, PO43- dao động trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển cá linh ống. Kết hợp các chỉ tiêu về sinh trưởng và tỷ lệ sống. Sau 30 ngày ương mật độ 500 con/m2 là thích hợp nhất cho quá trình ương cá linh ống trong ao đất áp dụng vào điều kiện thực tế cho các trang trại, nông hộ nuôi cá.


Xem thêm đề tài khác:

Liên kết mạng xã hội