Lịch học các lớp: Luật (4 năm); Luật văn bằng 2; Bảo vệ thực vật liên thông 2017

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP: