Chuẩn đầu ra Trung cấp Phát triển nông nghiệp nông thôn

a) Về kiến thức:

- Có kiến thức căn bản về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản và thống kê kinh tế xã hội;

- Trình bày được các nội dung cơ bản về phát triển kinh tế nông hộ; tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại, quản lý dịch bệnh vật nuôi cây trồng;

- Có kiến thức cơ bản về xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án vừa và nhỏ.

b) Về kỹ năng:

- Sử dụng được các phương pháp để đánh giá nông thôn; thu thập và xử lý được số liệu thống kê kinh tế xã hội, số liệu về đánh giá nông thôn phục vụ cho các chương trình, dự án phát triển nông thôn;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện được kế hoạch phát triển kinh tế nông hộ và nông trại, quản lý phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi ở cấp cơ sở; Có thể tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại;

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá được kế hoạch, chương trình dự án nhỏ và đơn giản, kế hoạch phát triển nông thôn và công tác khuyến nông ở cơ sở.

c) Thái độ nghề nghiệp:

Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN: TẢI VỀ