Tủ sách pháp luật

   1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán / Việt Nam (Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa) .- Hà Nội

: Lao động - Xã hội, 2011 . - 131 tr.; 19 cm .- 346.597/V308

       Xem chi tiết

 

   2. Tìm hiểu luật kế toán và luật thống kê : Có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2004 / Tp. Hồ Chí Minh :Tổng hợp

Tp. Hồ Chí Minh, 2003 . - 57 tr.; 21 cm .- 343.597034/T310

        Xem chi tiết

 

     3. Các văn bản pháp luật về kế toán, thống kê, thuế / Bộ tài chính -Hà Nội:Tài chính, 2003. -150 tr., 21 cm.-352.4/B450

        Xem chi tiết

 

   4. Tìm hiểu luật thủy sản / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động Xã hội, 2006. -, .-343.597076/V308

        Xem chi tiết

 

   5. Thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam / Nguyễn Đức Khiển, Phạm Văn Đức, Đinh Minh Trí -Hà Nội:

Thông tin và Truyền thông, 2010. -233 tr., 21 cm.-344.597046/Kh305

        Xem chi tiết

 

   6. Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất / Việt Nam (cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Hồng Đức, 2009. -32 tr., 19 cm..-343.597054/V308

       Xem chi tiết

 

  7. Tìm hiểu luật thuế giá trị gia tăng / -Hà Nội:Lao động Xã hội, 2006. -32 tr., 19 cm.-343.59704/T310

        Xem chi tiết

 

   8. Tìm hiểu luật thương mại / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -160 tr., 19 cm.-346.59707/V308

         Xem chi tiết

 

   9Quy định mới nhất về luật kiểm toán và lập dự toán, phân bổ, thu chi, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước : / -Hà Nội:Lao Động Xã Hội, 2005. -499 tr., 28cm.-352.4/Qu600

       Xem chi tiết

 

   10Luật kiểm toán nhà nước và các qui định mới về quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính : / Việt Nam. Quốc hội -Hà Nội:Tài chính, 2006. -633 tr., 28 cm.-343.597034/V308

          Xem chi tiết

 

   11. Cẩm nang pháp luật ngành giáo dục - đào tạo năm học 2007-2008, chế độ, chính sách mới đối với giáo viên, cán bộ công chức / Quốc Cường (Sưu tầm và hệ thống hóa) -Hà Nội:Thống kê, 2007. -652 tr., 28 cm.-344.597074/C120

          Xem chi tiết

 

    12. Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện / -Hà Nội:Tài Chính, 2003. -323 tr., 27 cm.-343.597034/V308/Q.1

           Xem chi tiết

 

    13. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và sau đại học / Bộ giáo dục và đào tạo -Hà Nội:Giáo dục, 2006. -1559 tr., 27 cm.-344.59707/B450

           Xem chi tiết

 

    14Các quy định pháp luật về chế độ kế toán - tài chính áp dụng trong các cơ sở giáo dục - đào tạo / Nguyễn Văn An -Hà Nội:CTQG, 2004. -844 tr., 27 cm.-343.597034/A105

           Xem chi tiết

 

    15Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành / Tổng cục thuế. Tạp chí thuế Nhà nước -Hà Nội:Tài chính, 2007. -107 tr., 19 cm.-343.59704/V308 
           Xem chi tiết

 

    16. Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước chế độ mua sắm, quản lý tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước, công tác lập dự toán, thanh quyết toán thu chi ngân sách / -Hà Nội:Tài chính, 2006. -793 tr., 28 cm.-343.597034/Ch250

            Xem chi tiết

 

    17.  Bộ luật lao động của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1994 / Việt Nam (cộng hoà Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2007. -654 tr., 27 cm.-344.597/V308

            Xem chi tiết

 

   18. Luật hợp tác xã / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động, 2009. -47 tr., 24 cm.-346.5970668/V308

           Xem chi tiết

 

   19. Các quy định pháp luật về phát huy dân chủ / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -828 tr., 22 cm.-353.4809597/C101

          Xem chi tiết

 

   20Quy định mới của pháp luật về tiền lương, phụ cấp / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -992 tr., 22 cm.-344.59701/Qu600

          Xem chi tiết

 

   21. Luật năng lượng nguyên tử / Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) -Đồng Tháp:Sở Tư pháp Đồng Tháp, 2008. -v., 19 cm.-340.0959/V308

           Xem chi tiết

 

   22. Đề cương giới thiệu các văn bản luật quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật viên chức,.... / Bộ Tư pháp -Đồng Tháp:Sở Tư pháp Đồng Tháp, 2011. -122 tr., 21 cm.-340.09597/B450

          Xem chi tiết

 

   23. Đề cương giới thiệu các văn bản luật quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua : Luật an toàn thực phẩm,... / Bộ Tư pháp -Đồng Tháp:Sở Tư pháp Đồng Tháp, 2010. -113 tr., 30 cm.-340.09597/B450

          Xem chi tiết 

 

   24.  Sổ tay công tác tổ chức cán bộ công đoàn và nâng cao kiến thức pháp luật trong công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao đông / Ái Phương (sưu tầm và hệ thống hóa) -Hà Nội:Lao động, 2009. -419 tr., 21 cm.-354.97/S450

           Xem chi tiết

 

   25.  Đề cương giới thiệu các văn bản luật quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua : / Bộ Tư pháp -Đồng Tháp:Sở Tư pháp Đồng Tháp, 2010. -84 tr., 30 cm.-340.09597/B450

           Xem chi tiết

 

   26. Giải đáp tình huống pháp luật dành cho cán bộ công đoàn / -Hà Nội:Lao động, 2008. -547 tr., 27 cm.-354.97/Gi103

           Xem chi tiết

 

  27 Điều lệ công đoàn Việt Nam và những sửa đổi mới nhất của bộ luật lao động / -Hà Nội:Văn hóa - Thông tin, 2009. -543 tr., 27 cm.-331.87/C120

          Xem chi tiết

 

  28Đề cương giới thiệu các văn bản luật quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua : Luật lý lịch tư pháp,... / Bộ Tư pháp -Đồng Tháp:Sở Tư pháp Đồng Tháp, 2009. -115 tr., 30 cm.-340.09597/B450

          Xem chi tiết

 

   29. Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng chát và chữa cháy / -Hà Nội:Công an Nhân dân, 2003. -1174 tr., 27 cm.-344.5970537/Nh556

          Xem chi tiết

 

   30. Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2004. -1165 tr., 24 cm.-354.64/H250

         Xem chi tiết

 

  31.  Đề cương giới thiệu các văn bản luật quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua : Luật bảo hiểm tiền gửi,... / Bộ Tư pháp -Đồng Tháp:Sở Tư pháp Đồng Tháp, 2012. -197 tr., 30 cm.-340.09597/B450

          Xem chi tiết

 

  32. Cẩm nang pháp luật dành cho kế toán trưởng / Bộ Tài chính -Hà Nội:Tài chính, 2005. -396 tr., 21 cm.-343.59703/C120

          Xem chi tiết

 

   33. Luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Ngọc Điệp (biên soạn) / -Hà Nội:Lao động, 2006. -633 tr., 25 cm.-346.5970026/L504

          Xem chi tiết

 

   34.  Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong bộ luật dân dự năm 2005 / Phạm Kim Dung -Hà Nội:Tư pháp, 2005. -170 tr., 21 cm.-346.5970432/D513

          Xem chi tiết

 

  35 Hệ thống văn bản pháp luật về chế độ tiền lương mới trong khu vực hành chính sự nghiệp / Nguyễn Văn Thanh (biên soạn) -Hà Nội:Lao động, 2005. -271 tr., 27 cm.-344.59701/H250

          Xem chi tiết

 

  36. Tìm hiểu Luật kiểm toán nhà nước / Việt Nam. Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -56 tr., 21 cm.-343.597034/V308

         Xem chi tiết

 

  37. Tìm hiểu Luật doanh nghiệp / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -915 tr., 21 cm.-346.597065/V308

        Xem chi tiết

 

  38. Tìm hiểu Luật đất đai / Việt Nam ( Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -152 tr., 21 cm.-346.0438/V308

        Xem chi tiết 

 

 39. Hỏi và đáp luật thi đua khen thưởng / Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2010. -534 tr., 28 cm.-344.59704/H428

         Xem chi tiết

 

   40Tìm hiểu luật thuế giá trị gia tăng / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -32 tr., 21 cm.-343.59704/T310

         Xem chi tiết

 

   41. Tìm hiểu luật giáo dục năm 2005 / Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -80 tr., 21 cm.-344.59707/T310

         Xem chi tiết

 

   42. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -230 tr., 24 cm.-346.597065/L504

          Xem chi tiết

 

   43. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2010 / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -92 tr., 19 cm.-346.597086/V308

          Xem chi tiết

 

    44. Luật các tổ chức tín dụng và hệ thống tài khoản kế toán / Việt Nam (Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2010. -335 tr., 21 cm.-346.597082/V308

          Xem chi tiết

 

  45. Luật người cao tuổi / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2009. -28 tr., 19 cm.-346.597013/V308

         Xem chi tiết

 

  46.  Luật nuôi con nuôi / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -39 tr., 19 cm.-346.5970178/V308

         Xem chi tiết

 

  47 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -18 tr., 19 cm.-343.597054/V308

         Xem chi tiết

 

 48. Hướng dẫn thủ tục thuế (theo luật quản lý thuế) / Bộ tài chính -Hà Nội:Tài chính, 2005. -227 tr., 24 cm.-343.59704/B450

        Xem chi tiết

 

  49.  Luật phòng chống bạo lực gia đình / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2007. -39 tr., 19 cm.-346.597015/V308

        Xem chi tiết

 

   50. Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với ngành giáo dục - đào tạo / Bộ Tài chính -Hà Nội:Tài Chính, 2004. -1487 tr., 27 cm.-344.597076/B450

        Xem chi tiết

 

   51.  Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Tư Pháp, 2011. -39 tr., 19 cm.-343.597071/V308

          Xem chi tiết

 

  52. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản / Việt Nam. Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -39 tr., 19 cm.-343.59703/V308

        Xem chi tiết

 

  53. Luật lao động và pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động / -Hà Nội:Lao động, 2006. -536 tr., 28 cm.-344.01/T310

        Xem chi tiết

 

   54. Luật khoáng sản / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -75 tr., 21 cm.-343.597077/V308

         Xem chi tiết

 

  55.  Những quy định mới nhất về luật kiểm toán và lập dự toán phân bổ, thu chi, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2006-2007 / Việt Nam. Quốc hội -Hà Nội:Lao động Xã hội, 2006. -607 tr., 28 cm.-343.597034/V308

        Xem chi tiết

 

   56.  Pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động có yếu tố nước ngoài / -Hà Nội:Lao động, 2004. -1091 tr., cm.-344.01/Ph109

          Xem chi tiết

 

  57  Luật kiểm toán độc lập / Việt Nam. Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -63 tr., 19 cm.-343.597034/V308

        Xem chi tiết

 

  58. Luật đất đai - Luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản : / Kim Dung(Sưu tầm và tuyển chọn) -Hà Nội:Lao động, 2009. -258 tr., 21 cm.-346.5970432/Nh556

       Xem chi tiết

 

  59.  Luật đo lường / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Hồng Đ, 2011. -48 tr., 19 cm.-343.597/V308

        Xem chi tiết

 

  60.  Luật nghĩa vụ quân sự : (Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990,1994 và 2005) / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -94 tr., 19 cm.-343.59701/L504

          Xem chi tiết

 

   61.  Luật quản lý nợ công / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2009. -52 tr., 19 cm.-343.597/V308

           Xem chi tiết

 

   62.  Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán Việt Nam / Bộ Tài chính -Hà Nội:Tài Chính, 2004. -382 tr., 27 cm.-352.439/B450

          Xem chi tiết

 

   63. Luật ngân hàng nhà nước ( Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003 ) ( Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003 ) / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -77 tr., 19 cm..-346.597082/L504

         Xem chi tiết

 

   64. Luật đầu tư / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -56 tr., 21 cm.-346.597092/L504

         Xem chi tiết

 

  65.Tìm hiểu bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam / -Thành phố Hồ Chí Minh:Lao động, 2006. -224 tr., 21 cm.-345.05/T310

         Xem chi tiết

 

  66  Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -159 tr., 21 cm.-344.597046/T310

        Xem chi tiết

 

   67. Hỏi đáp về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu / Phạm Thị Lan Anh (biên soạn) -Hà Nội:Lao động, 2006. -155 tr., 19 cm.-343.597056/H428

         Xem chi tiết

 

   68. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy / Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -57 tr., 19 cm.-345.5970277/V308

         Xem chi tiết

 

   69.Tìm hiểu Luật doanh nghiệp nhà nước / -Hà Nội:Lao động, 2006. -104 tr., 19 cm.-346.59707/T310

         Xem chi tiết

 

    70. Luật hoạt động chữ thập đỏ / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -27 cm, 19 cm.-344.59703/V308

         Xem chi tiết

 

    71. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -39 tr., 19 cm.-346.597082/V308

          Xem chi tiết

 

   72  Tìm hiểu Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -28 tr., 21 cm.-343.597056/T310

         Xem chi tiết

 

   73.  Luật các tổ chức tín dụng / Việt Nam (Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -139 tr., 19 cm.-346.597082/V308

          Xem chi tiết

 

   74.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí / Việt Nam (Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -42 tr., 19 cm..-343.597077/V308

          Xem chi tiết

 

   75Luật hóa chất / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2007. -61 tr., 19 cm.-343.597/V308

          Xem chi tiết

 

   76. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -54 tr., 21 cm.-343.59701/V308

         Xem chi tiết

 

   77  Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2009. -35 tr., 19 cm.-341.309597/V308

         Xem chi tiết

 

  78. Tìm hiểu Luật xuất bản / Nguyễn Văn Thung (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -48 tr., 21 cm.-343.5970998/T310

         Xem chi tiết

 

   79 . Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Việt Nam (Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2011. -59 tr., 19 cm.-347.597/V308

          Xem chi tiết

 

   80.   Luật Thanh niên năm 2005 / Nguyễn Văn Thung (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -40 tr., 21 cm.-342.597085/T310

          Xem chi tiết

 

   81.  Luật lý lịch tư pháp / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2009. -47 tr., 19 cm.-347.59705/V308

         Xem chi tiết

 

   82.  Luật đặc xá / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2007. -29 tr., 19 cm.-345.597077/V308

         Xem chi tiết

 

   83.  Tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng / Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn) -Hà Nội:Lao động, 2006. -72 tr., 21 cm.-345.59702323/T310

          Xem chi tiết

 

   84. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2007. -78 tr., 19 cm.-343.597/V308

         Xem chi tiết

 

   85.  Luật Tương trợ tư pháp / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2007. -63 tr., 19 cm.-347.597/V308

          Xem chi tiết

 

   86Hỏi đáp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí / Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -72 tr., 19 cm.-343.597034/H310

         Xem chi tiết

 

  87.  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2007. -55 tr., 19 cm.-344.59704/V308

         Xem chi tiết

 

   88. Luật thuế thu nhập cá nhân và giải đáp các tình huống / Bộ tài chính -Hà Nội:Hồng Đức, 2008. -120 tr., 24 cm.-343.59704/L504

         Xem chi tiết

 

  89. Luật phòng, chống rửa tiền / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -47 tr., 19 cm.-21st ed./V308

         Xem chi tiết

 

   90Tìm hiểu luật phá sản doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành / -Hà Nội:Lao Động, 2006. -391tr., 19 cm.-346.59707/T310

         Xem chi tiết

 

   91.  Luật tài nguyên nước / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -83 tr., 19 cm.-346.597044/V308

         Xem chi tiết

 

   92.  Luật xử lý vi phạm hành chính / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -159 tr., 19 cm.-342.59706/V308

          Xem chi tiết

 

   93.  Bộ Luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam / -Hà Nội:Lao động, 2004. -248 tr., 21 cm.-347.59705/T310

        Xem chi tiết

 

   94. Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã / Phạm Kim Dung -Hà Nội:Tư Pháp, 2005. -295 tr., 19 cm.-346.5970668/D513

         Xem chi tiết

 

   95.  Luật giám định tư pháp / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -47 tr., 19 cm.-/V308

         Xem chi tiết

 

   96.   Hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2004. -564 tr., 21 cm.-343.04/H250

         Xem chi tiết

 

   97.  Luật bảo hiểm tiền gửi / Việt Nam (Vộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -, .-346.597/V308

         Xem chi tiết

 

   98.  Tìm hiểu Luật khiếu nại tố cáo / Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -125 tr., 20 cm.-347.59705/T310

          Xem chi tiết

 

   99Luật tổ chức chính phủ / Việt Nam ( Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2004. -44 tr., 19 cm..-342.59704/V308

         Xem chi tiết

 

   100.  Luật quảng cáo / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -43 tr., 19 cm.-343.597/V308

         Xem chi tiết

 

   111. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -35 tr., 19 cm.-344.59704/V308

      Xem chi tiết

 

   112. Luật kinh doanh bảo hiểm / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -82 tr., 19 cm.-346.597086/V308

     Xem chi tiết

 

  113.  Tìm hiểu luật kế toán / Việt Nam (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -48 tr., 19 cm.-343.597034/V308

      Xem chi tiết

 

  114.  Luật hôn nhân và gia đình / Nguyễn Văn Nam -Hà Nội:Tư pháp, 2010. -228 tr., 21 cm.-346.597016/N104

       Xem chi tiết

 

  115.  Tìm hiểu luật thương mại / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -160 tr., 19 cm.-346.59707/V308

      Xem chi tiết

 

  116. Tìm hiểu Luật Sở hữu trí tuệ / Việt Nam (Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động Xã hội, 2006. -176 tr., 19 cm.-346.597048/V308

       Xem chi tiết

 

  117.  Hỏi và đáp luật đấu thầu / Nguyễn Văn Nhung (Biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -136 tr., 21 cm..-346.597024/H428

      Xem chi tiết

 

 118.  Hệ thống các văn bản pháp luật về công khai tài chính và dân chủ ở cơ sở / Bộ Tài chính -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -231 tr., 21 cm.-352.4/B450

      Xem chi tiết

 

   119Tìm hiểu luật công đoàn và một số quy định về quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2005. -170 tr., 19 cm.-344.59701/T310

      Xem chi tiết

 

  120.  Tìm hiểu luật thanh tra / Nguyễn Văn Thung (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -64 tr., 21 cm..-342.597066/T310

      Xem chi tiết

 

  121.  Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng : Đã được sửa đổi, bổ sung đến quý IV/2006 / Bộ Tài chính -Hà Nội:Tài chính, 2006. -535 tr., 21 cm.-343.59704/H250

       Xem chi tiết

 

  122.  Tìm hiểu luật giao dịch điện tử / Nguyễn Văn Thung (Biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -48 tr., 21 cm..-343.59709/T310

      Xem chi tiết

 

  123.  Luật giá / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -47 tr., 19 cm.-343.597/V308

      Xem chi tiết

 

  124Hệ thống văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu / -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -184 tr., 21 cm.-343.597056/H250

      Xem chi tiết

 

  125.  Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai / Nguyễn Thế Sang -Hà Nội:Văn hóa Dân tộc, 2010. -446 tr., 21 cm.-349.597/S106

    Xem chi tiết

 

  126.   Luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành / Việt Nam ( Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa ). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -147 tr., 19 cm..-344.59709/V308

      Xem chi tiết

 

   127.  Luật phổ biến, giáo dục pháp luật / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -36 tr., 19 cm.-340.597/V308

       Xem chi tiết

 

  128. Luật biển Việt Nam / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -43 tr., 19 cm.-346.59704/V308

      Xem chi tiết

 

   129. Hỏi và đáp về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân / Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -95 tr., 21 cm..-342.59709/H428

      Xem chi tiết

 

   130.  Luật công đoàn / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -, 19 cm.-344.59701/V308

      Xem chi tiết

 

   131Tìm hiểu luật thương mại năm 2005 / Vương Thị Lan Hương (biên soạn) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -175 tr., 21 cm.-346.59707/T310

      Xem chi tiết

 

   132. Tìm hiểu luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em / Nguyễn Ngọc Dũng -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -48 tr., 21 cm.-344.59707/T310

     Xem chi tiết

 

  133. Tìm hiểu bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -367 tr., 19 cm.-347.597/T310

      Xem chi tiết

 

   134. Luật tố tụng hành chính / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -167 tr., 19 cm.-342.597066/V308

     Xem chi tiết

 

   135. Luật thuế tài nguyên / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động, 2010. -20 tr., 19 cm.-341.5977625/V308

     Xem chi tiết

 

   136Hệ thống văn bản pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt (Đã được sửa đổi, bổ sung) / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2004. -754 tr., 24 cm.-343.59704/H250

     Xem chi tiết

 

   137. Luật quy hoạch đô thị / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2009. -68 tr., 19 cm.-346.597045/V308

      Xem chi tiết

 

  138Luật trọng tài thương mại / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -66 tr., 19 cm.-346.59707/V308

     Xem chi tiết

 

  139. Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2009. -12 tr., 19 cm.-346.597043/V308

    Xem chi tiết

 

  140. Tìm hiểu luật các tổ chức tín dụng / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2006. -64 tr., 19 cm.-346.597082 /V308

    Xem chi tiết

 

  141. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2009. -28 tr., 19 cm.-343.597/V308

     Xem chi tiết

 

  142. Tìm hiểu các quy định pháp luật về di sản văn hóa / Lê Thu Hạnh (sưu tầm, biên soạn) -Hà Nội:Lao động, 2006. -211 tr., 19 cm..-344.59709/T310

     Xem chi tiết

 

 143. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất bản / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2008. -48 tr., 19 cm.-343.59709/V308

     Xem chi tiết

 

  144. Luật thống kê : tái bản / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2005. -31 tr., 19 cm..-343.597034/V308

     Xem chi tiết

 

 145.  Luật thuế giá trị gia tăng / Việt Nam ( Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa ) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -22 tr., 19 cm.-343.59704/V308

    Xem chi tiết

 

 146.  Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Việt Nam ( Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa ). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2009. -75 tr., 19 cm.-344.59709/V308

    Xem chi tiết

 

 147. Tìm hiểu luật cạnh tranh / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động Xã hội, 2006. -80 tr., 19 cm.-343.5970721/V308

    Xem chi tiết

 

 148. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2009. -226 tr., 19 cm.-346.597048/V308

    Xem chi tiết

 

 149. Các quy định của pháp luật về thừa kế / Nguyễn Văn Nam -Hà Nội:Tư Pháp, 2005. -87 tr., 19 cm.-346.59705/N104

    Xem chi tiết

 

  150. Luật tục trong xã hội Chăm / Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang -Hà Nội:Thanh niên, 2012. -280 tr., 21 cm.-349.597/L504

    Xem chi tiết

 

 151.  Luật cơ yếu / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2012. -27 tr., 19 cm.-343.597/V308

    Xem chi tiết

 

   152. Hỏi đáp về luật kiểm toán nhà nước năm 2005 / Nguyễn Ngọc Dũng (Biên soạn) -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2005. -103 tr., 21 cm.-343.597034/H428

     Xem chi tiết

 

   153. Luật lưu trữ / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -39 tr., 19 cm.-344.597/V308

     Xem chi tiết

 

  154. Luật bưu chính / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2009. -42 tr., 19 cm.-343.5970992/V308

     Xem chi tiết

 

 155. Tài liệu học tập luật giao thông đường bộ / -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2006. -279 tr., 19 cm.-343.597093/T103

     Xem chi tiết

 

   156. Hỏi đáp về luật thương mại năm 2005 / Phạm Kim Dung biên soạn -Hà Nội:Tài chính, 2005. -263 tr., 21 cm.-346.59707/H428

      Xem chi tiết

 

   157. Luật người khuyết tật / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -43 tr., 19 cm.-346.597013/V308

      Xem chi tiết

 

 158. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế / Việt Nam (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2006. -108 tr., 19 cm.-341.5977/V308

    Xem chi tiết

 

  159. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2010. -43 tr., 19 cm.-343.597092/V308

     Xem chi tiết

 

  160. Luật thi hành án hình sự / Việt Nam (Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động, 2010. -170 tr., 19 cm.-345.59705/V308

     Xem chi tiết

 

161. Luật năng lượng nguyên tử / Việt Nam (Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2008. -91 tr., 19 cm.-343.5970925/V308

    Xem chi tiết

 

 162Tìm hiểu Luật Đấu thầu / -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -64 tr., 19 cm.-346.597024/T310

    Xem chi tiết

 

 163.Tìm hiểu luật thi đua khen thưởng / Việt Nam (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2006. -56 tr., 19 cm..-344.59704/V308

     Xem chi tiết

 

  164. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước / Việt Nam (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2008. -33 tr., 19 cm.-343.597034/V308

     Xem chi tiết

 

 165. Luật bảo vệ môi trường / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Chính trị quốc gia, 2006. -147 tr., 19 cm.-344.597046/V308

    Xem chi tiết

 

 166.  Luật khám bệnh, chữa bệnh / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2009. -75 tr., 19 cm.-344.597041/V308

    Xem chi tiết

 

  167. Luật viễn thông / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động, 2010. -64 tr., 19 cm.-343.5970994/V308

    Xem chi tiết

 

  168. Luật tần số vô tuyến điện / Việt Nam (cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động, 2010. -52 tr., 19 cm.-343.597099/V308 

    Xem chi tiết

 

  170. Luật thuế bảo vệ môi trường / Việt Nam (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa). Quốc hội -Hà Nội:Lao động - Xã hội, 2011. -15 tr., 19 cm.-344.597046/V308

    Xem chi tiết

 

  171. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp / Việt Nam (Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa) -Hà Nội:Chính trị Quốc gia, 2008. -22 tr., 19 cm.-343.597052/V308

     Xem chi tiết

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay3717
Hôm qua4412
Tuần này30476
Tháng này82340
Số lượt truy cập4537373

Đang trực tuyến

Khách : 154 khách online Thành viên : Không có online